Formand

Per Stensberg
psl@mil.dk
40260740

Næstformand

Per Bimmer Henriksen
bimmer@mail.dk
31314062

Kasserer

Nicole Bluhme
nib@columbusglobal.com
29690506

Bestyrelsesmedlem

Maibritt Gisli
gisli@c.dk
41600485

Bestyrelsesmedlem

Mads Larsen
madslarsen1993@hotmail.com
22452461

Bestyrelsesmedlem

Jan Rasmussen
Jan.Rasmussen2122@gmail.com
61692129

Bestyrelsesmedlem

Line Nielsen
l_m_nielsen@yahoo.dk
29295254

Bestyrelsesmedlem

Michael Gram
michael.gram@royalunibrew.com
29230151

Bestyrelsesmedlem

Janne Holten
janne@himandher.dk
28834909

Bestyrelsesmedlem

Jeanne Bach
jeannebach71@hotmail.com
40520952

Suppleant

Finn Hansen
sadder-karrosseri@mail.dk

Suppleant

Pia Køster
23340844

Foreningsinformation

CVR: 35190279
P-nummer: 1018666908

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN KØGE FESTIVAL

§1

Foreningens navn er Foreningen Køge Festival.
Foreningens formål er, at skabe et begivenhedsforløb indeholdende en række folkelige, underholdende og kulturelle arrangementer for alle borgere i Køge og øvrigt interesserede, hvor Køge festuge har første prioritet, samt at samle kommune, erhvervsliv, institutioner og foreninger omkring Køge Festuge.

§2

For at være medlem af foreningen, så skal man sende en ansøgning til bestyrelsen, som efterfølgende skal godkende ansøgningen på det først kommende bestyrelsesmøde.
Som medlem af foreningen optages foreninger, organisationer, erhvervsvirksomheder og enkeltpersoner.
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen senest den 1. december, hvis den skal være gældende for det efterfølgende år.

§3

Kontingent fastlægges hvert år på generalforsamlingen.
Årets fastsatte kontingent skal være betalt senest d. 1. juni for at være gyldigt medlem det samme år, og for at have en gyldig stemme på den ordinære generalforsamling, samt indkaldte ekstraordinære generalforsamlinger.
Medlemmer af bestyrelsen skal ikke betale kontingent.

§4

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 5 til 10 medlemmer, samt 2 suppleanter.
Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år. Genvalg kan finde sted.
Formanden vælges særskilt. De øvrige bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig selv, men som minimum skal disse poster deles ud:

 • Næstformand
 • Kasserer
 • Sekretær
 • Foreningsrepræsentant
 • Op til 5 bestyrelsesmedlemmer

Formanden, sekretæren og foreningsrepræsentanten vælges i ulige kalenderår. Næstformanden og kasseren vælges i lige kalenderår.
Bestyrelsen kan vælge at supplere sig, hvis der ikke er valgt 10 der vil deltage i bestyrelsesarbejdet ved generalforsamlingen. Dette kræver en godkendelse på en hurtig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Suppleanterne vælges for 1 år.
Hvis bestyrelsen kommer under 5 personer, så skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når minimum 3 medlemmer inkl. formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formanden – i hans fravær næstformanden – stemme udslaget.

§5

Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Første regnskabsår fra stiftelsen til den 30. marts 2011 til 31. december 2011.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en valgt revisor. Revisor vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
Foreningens økonomiske midler bør være anbragt i et eller flere anerkendte pengeinstitutter og bør så vidt muligt være rentebærende.

§6

Den årlige generalforsamling afholdes i tiden 1. januar til 31. marts.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen eller minimum 50 % af foreningens medlemmer anmoder herom. Anmodning med dagsordenforslag fremsendes til bestyrelsen.
Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden ved bekendtgørelse i en af foreningens udsendt meddelelse til medlemmerne med mindst 14 dages varsel før en ordinær og 8 dages varsel før en ekstraordinær generalforsamling.

§7

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 • Valg af dirigent
 • Formanden aflægger beretning til godkendelse
 • Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse
 • Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse m.m.
  • Valg af formand
  • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, jfr. Vedtægternes § 4
  • Valg af suppleanter
  • Valg af revisor
 • Eventuelt

§8

Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggende foreningens højeste myndighed inden for de af loven fastsatte grænser.

§10

Ændringsforslag til foreningens vedtægter skal altid behandles på en generalforsamling, og kan vedtages, hvis 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget.
Skal foreningen opløses, skal dette være ved den ordinære generalforsamling, hvor det skal være et rettidigt indkommet forslag, eller til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det er et punkt på den opgivne dagsorden. For at dette kan vedtages, skal 2/3 af de tilstedeværende stemme for forslaget.
Eventuelle midler efter en likvidation skal anvendes indenfor rammerne af foreningens formål og må ikke tilfalde enkeltpersoner eller virksomheder.

§11

Foreningen tegnes af Formanden, men foreningen repræsenteres af de bestyrelsesmedlemmer, som har opgaven indenfor sit ansvarsområde.
Foreningen forpligtiges ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.
Formanden og kassereren skal have adgang til alle foreningens konti, så de kan betale indgående regninger.
Alle bestyrelsesmedlemmer skal have konto-kik, så alle kan se den nuværende status vedrørende økonomien.
Revisoren skal have konto-kik.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Således vedtaget
Køge, den 30. marts. 2011